logo
logo
 0613 857601
Time 09.03.2016 08:08 | View 1.123

Phòng Thanh tra-Pháp chế được thành lập theo quyết định số 101/QĐ-ĐHĐN ngày 16/03/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai. Phòng hiện có 04 cán bộ, viên chức.

Điện thoại: 0613. 857601
Email: phongttpc@dnpu.edu.vn 

1.Chức năng - nhiệm vụ

1.1 Chức năng:

Phòng Thanh tra- Pháp chế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra và công tác pháp chế, nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật của nhà trường.

1.2 Nhiệm vụ:

1.2.1. Nhiệm vụ công tác thanh tra

- Thanh tra về việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục;

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; qui chế đào tạo; qui chế thi cử; cấp bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các qui định về giáo trình, bài giảng; việc quản lí tài sản, tài chính, khoa học công nghệ; công tác tổ chức cán bộ và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo qui định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ ph.ng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo qui định của pháp luật về ph.ng chống tham nhũng;

- Báo cáo tổng kết kinh nghiệm thực hiện công tác thanh tra, kiến nghị các biện pháp bảo vệ, thi hành pháp luật về giáo dục;

- Thực hiện các nhiệm vụ thanh tra khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.

1.2.2. Nhiệm vụ công tác pháp chế

- Giúp Hiệu trưởng thẩm định về thẩm quyền pháp lí các văn bản quy chế, quy định của trường trước khi ban hành;

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; phổ biến các nội qui và qui chế của trường tới cán bộ, viên chức và sinh viên;

- Phối hợp với các ph.ng chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội qui, qui chế và kiến nghị những biện pháp xử lí vi phạm;

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức việc góp ý các văn bản dự thảo về qui phạm pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về pháp chế do Hiệu trưởng yêu cầu.

giới thiêu Phòng Thanh tra pháp chế