logo
logo
 0613 857601

CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PCTN

Time 15.03.2016 02:28 | View 1.167

TOÀN THỂ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRỰC THUỘC CÁC PHÒNG BAN, KHOA, TỔ BỘ MÔN VÀ CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC CÓ NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH BẢN CAM KẾT( đính kèm) VÀ NỘP LẠI PHÒNG THANH TRA-PHÁP CHẾ TRONG THÁNG 4/2016

1