logo
logo
 0613 857601

KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2017

Time 03.01.2017 01:48 | View 115

KẾ HOẠCH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Time 14.03.2016 09:28 | View 3.371

Kế hoạch số 71/KH-ĐHĐN ngày 23/01/2016 về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Chi tiết ở file đính kèm.

KẾ HOẠCH Tự kiểm tra việc công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan

Time 14.03.2016 09:24 | View 293

Kế hoạch số 45a/KH-ĐHĐN ngày 12/01/2016 về việc Tự kiểm tra việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan.

Chi tiết ở file đính kèm.

12